Observació estratigràfica al Papiol

Sortida d'observació estratigràfica per a principiants a les escletxes del Papiol.

Aquesta sortida a estat enfocada a principiants en la paleontologia, a gent que li crida l'atenció aquest món i volia saber com identificar un estrat, quines restes fòssils pot arribar a contenir, etc. Tots els participants varen poder apreciar fòssils i com és poden observar i identificar sobre el terreny.

Aquest geòtop inclou l'únic registre representatiu, en el sector del Baix Llobregat, de les successions marines esculloses coral·lines i algals del Miocè mitjà de la semifossa (semigraben) del Vallès Penedès. El seu interès geològic rau en aquest fet i en l'existència, dins de la successió al·luvial recoberta per les fàcies marines, d'una localitat de mamífers fòssils.

La successió estratigràfica inclou fàcies al·luvials, col·luvials terrígenes i marines carbonatades. A més a més l'ordenació vertical de les fàcies mostra el clàssic desenvolupament d'un procés transgressiu marí amb una evolució seqüencial i paleoambiental característica, amb implicacions per a l'anàlisi paleogeogràfic i paleoclimàtic del Miocè inferior i mitjà de la Mediterrània Occidental.

Pel que fa a la localitat de mamífers fòssils de Les Escletxes, és una de les més significatives de la conca tant per la seva edat miocena mitja com per la seva diversitat de formes. A més a més té rellevància internacional perquè pot arribar a ser considerada, amb altres similars a la conca, localitat de referència per a la escala biocronològica de mamífers fòssils d'Europa Occidental.